Dokumentacja Geologiczna

Silesian Coal o krok bliżej do wydobycia węgla w Orzeszu

We wtorek, 28 lipca 2015 roku spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska liczącą kilkaset stron i kilkadziesiąt map dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1” celem jej zatwierdzenia przez Komisję Zasobów Kopalin. Tym samym zamknięty został kolejny etap w drodze do pozyskania przez inwestora koncesji na wydobywanie węgla w Orzeszu. Wydobycie miałoby się rozpocząć już w trzy lata od uzyskania koncesji, przy założeniu, że dostępna dla projektu będzie część infrastruktury KWK „Krupiński”.

Z pokładów złoża sąsiadującego z kopalnią Krupiński, położonych na głębokości od 600 do 1000 metrów, bogatego w 680 mln ton węgla koksowego i energetycznego, inwestor planuje wydobywać surowiec przez kilkadziesiąt lat. Dzięki inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Przewidziane wydobycie będzie mieć miejsce jedynie pod terenami niezamieszkałymi, gdyż inwestor, na wniosek władz samorządowych Orzesza, wyłączył z zakresu eksploatacji złoża zasoby znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi.

– Zrealizowanie koncesji na badanie złoża zakończyło etap rozpoznania, dzięki któremu udokumentowaliśmy złoże „Żory-Suszec 1”. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Projektu Zagospodarowania Złoża oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, które wymagane są dla uzyskania koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalin – mówi Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal i autor projektu eksploatacji złoża.

Przekazane w ostatnich dniach do Ministerstwa Środowiska dokumentacje są wynikiem wieloaspektowego procesu inwestycyjnego. Polegał on na zbadaniu, udokumentowaniu i zweryfikowaniu zasobów złoża. Postępowanie było możliwe dzięki wykonanym w 2014 roku na terenie Orzesza dwóm odwiertom do głębokości 1000 metrów każdy oraz odpłatnemu dostępowi do informacji geologicznej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa, co dało dostęp do informacji z 24 otworów, oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która udostępniła odpłatnie informacje z pięciu otworów.

– Uzyskane przez nas wyniki poszukiwań zostały dodatkowo poddane weryfikacji metodą YORC, przeprowadzoną przez międzynarodową firmę Geotec Rohstoffe. Wyniki badań pokazały, że wielkość zasobów jest jeszcze bardziej obiecująca niż początkowo szacowaliśmy – dodaje prezes Markowski.

Dzięki uzyskanym informacjom geologicznym inwestor wykonał szeroki zakres złożonych badań, między innymi analizy chemiczne węgli oraz pomiary hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, a także geofizyczne, które wykonano w Głównym Instytucie Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

– Oprócz udokumentowania zasobów węgla przeprowadzone badania i analizy dały nam pewność co do neutralnego wpływu eksploatacji węgla na sąsiadujące z planowanym obszarem wydobycia złoża soli. To istotna kwestia z punktu widzenia mieszkańców Orzesza, z którymi konsultowaliśmy nasze plany, a którzy zgłaszali pytania w tym zakresie – mówi dr Agata Ptak, geolog prowadząca badania.

Złożenie dokumentacji wraz z dodatkiem rozliczeniowym obszaru geologicznego złoża jest efektem zrealizowania przez Silesian Coal koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze „Orzesze”. Koncesja w tym zakresie została przyznana inwestorowi przez Ministra Środowiska we wrześniu 2013 roku.

Odpowiedzialna za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu jest spółka Silesian Coal, na czele której stoi Jerzy Markowski – były budowniczy i dyrektor Kopalni „Budryk” w Ornontowicach a potem Wiceminister Gospodarki. Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG, która posiada 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka realizuje inwestycje między innymi w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i Republice Południowej Afryki.