5.03.2019
Rosnący import węgla kamiennego do Polski oraz skrócenie okresu eksploatacji kopalni odkrywkowych wymaga podjęcia zdecydowanych działań w trosce o bezpieczeństwo energetyczne kraju. W szczególności nacisk należy położyć na właściwe i efektywne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wydobywczej – takie wnioski płyną z konferencji poświęconej przyszłości polskiego górnictwa.

Katowicka konferencja zorganizowana przez Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego (BGZW) miała na celu merytoryczne wsparcie dla rządowej strategii polityki energetycznej kraju. Organizacja stoi na stanowisku, że najsłabszym elementem bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza jego suwerenności energetycznej jest dostęp do istniejących, udokumentowanych zasobów geologicznych. Eksperci podkreślają, że w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem energetycznym kraju, a także spadającym mocom produkcyjnym rząd powinien prowadzić otwartą politykę inwestycyjną, z uwzględnieniem najlepszego interesu Polski.

Nie możemy wykluczać ze strategii inwestycyjnej w sektorze górnictwa inwestorów zagranicznych. Szczególnie takich, którzy nie wymagają zaangażowania państwowych środków na realizację projektów. Racją jest, że musimy stać na straży naszego dziedzictwa oraz dorobku naukowego, dlatego wspierajmy inwestorów, którzy gwarantują wykorzystanie najnowszych technologii w oparciu o dokonania polskich uczelni. Nie bez znaczenia pozostaje także wsparcie poziomu życia lokalnej społeczności, które towarzyszy rozpoczęciu inwestycji sektorowych – podkreśla Jerzy Mańka, Prezes Zarządu BGZW.

Bractwo zaapelowało do przedstawicieli administracji rządowej o prowadzenie otwartego dialogu z udziałem przedstawicieli środowiska górniczego oraz inwestorów zagranicznych. Dodatkowo wskazało konieczność rewizji planów Skarbu Państwa dotyczących niewykorzystywanej infrastruktury wydobywczej. Utrzymanie zaplecza jest istotne ze względu na zapewnienie dostępu do zasobów węgla dla potencjalnych inwestorów. Konkluzje z konferencji zostały przekazane na ręce Ministra Energii, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego.