Silesian Coal International Group of Companies (Silesian Coal) otrzymała branżowe wsparcie w swoich staraniach o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego w złożu „Żory-Suszec 1”. Trzy kluczowe dla górnictwa organizacje opublikowały stanowiska względem planów Spółki. Merytoryczne wsparcie dla inwestycji Silesian Coal w Polsce jest potwierdzeniem zasadności prowadzonych prac koncepcyjnych. Planowane uruchomienie wydobycia ze złoża w obszarze „Orzesze” to nie tylko stworzenie innowacyjnej i nowoczesnej kopalni, to także przygotowanie bezpiecznej infrastruktury oraz nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Stale wzrastające potrzeby Europy związane z deficytem węgla kamiennego są szansą dla Polski na zwiększoną, bezpieczną eksploatację istniejących złóż. Strategia Silesian Coal zakłada przygotowanie infrastruktury wydobywczej dla złoża „Żory-Suszec 1”. Inwestor chcąc ograniczyć negatywne oddziaływanie działalności na środowisko dąży do wykorzystania zaplecza likwidowanej kopalni „Krupiński”. Projekt Silesian Coal odpowiada na zapotrzebowanie wskazane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w dokumencie Polityka Energetyczna dla Polski do 2040 roku. Niepodważalnym aspektem koncepcji zaprezentowanej przez Rząd jest stabilna rola węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju, co w pełni uzasadnia podjęte przez Spółkę starania o pozyskanie koncesji na złoże „Żory-Suszec 1”.

Koncepcja propagowana przez Silesian Coal znalazła uznanie wśród renomowanych organizacji branżowych. Zarówno Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH), Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego, a także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) zdecydowanie rekomendują polskim organom administracji publicznej udzielenie Silesian Coal koncesji na wydobycie węgla kamiennego na złożu „Żory-Suszec 1”. Dodatkowo instytucje podkreślają, że niezwykle istotne jest umożliwienie Spółce wykorzystania części infrastruktury likwidowanej kopalni „Krupiński”, należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dla nas zasadność naszych planów inwestycyjnych jest niepodważalna, a problematyczne kwestie związane z dialogiem między Spółką a administracją towarzyszą większości projektów w branży energetycznej. Dlatego też staramy się być dyspozycyjnym, gwarantującym merytoryczną i rzeczową dyskusję partnerem dla przedstawicieli administracji publicznej. Każde wsparcie, które uzyskujemy od niezależnych i renomowanych instytucji branżowych jest niezwykle istotne, gdyż wierzymy w opłacalność naszej koncepcji dla wszystkich stron projektu – wskazuje dr Krzysztof Wilgus, prezes Silesian Coal International Group of Companies S.A.

Organizacje branżowe jednogłośnie podkreślają, że wydanie przedmiotowej koncesji jest uzasadnione, ale powinno być obostrzone konkretnymi warunkami. Kluczowe z nich dotyczą zaprojektowania kopalni z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w zakresie technologii wydobycia oraz bezpieczeństwa ruchu. Ponadto niezbędne jest zapewnienie przez Inwestora finansowania na realizację projektu oraz wykorzystanie dorobku naukowego polskich uczelni, instytucji naukowych oraz potencjału krajowych dostawców.