Pokłady Przyszłości – Projekt Górniczy „Orzesze” to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów inwestycyjnych w polskim górnictwie.

Celem inwestycji jest wydobycie węgla ze złoża “Żory-Suszec 1” w Orzeszu bez konieczności budowy nowej kopalni, a poprzez udostępnienie złóż od strony istniejącej kopalni. Projekt jest wynikiem strategii Inwestora, która zakłada zaangażowanie prywatnych inwestorów w sektorze górnictwa węglowego we współpracy z podmiotami publicznymi, ale bez planów kupna istniejących kopalni. Inwestycja zakłada optymalne wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych technologii oraz maksymalną automatyzację zapewniającą wysoką wydajność pracy.

Zasoby węgla w złożu „Żory-Suszec 1”, udokumentowane w trakcie przeprowadzonych badań geologicznych, położone są na głębokości od 620 do 1050 metrów. Planowana roczna eksploatacja wynosi 3 mln ton netto, co pozwoli inwestorowi na wydobywanie węgla przez najbliższych kilkadziesiąt lat, bezpiecznie dla terenów na powierzchni. Inwestor na wniosek Burmistrza Orzesza inż. Mirosława Blaskiego, ograniczył bowiem wydobycie do terenów niezabudowanych, a dodatkowo do pokładów węgla leżących wyłącznie poniżej 600 metrów, co gwarantuje minimalny wpływ na powierzchnię.

Realizacja projektu Pokłady Przyszłości – Projekt Górniczy „Orzesze” pozwoli przez następnych kilkadziesiąt lat stworzyć w Orzeszu co najmniej 700 nowych miejsc pracy przy eksploatacji złoża, 1000 etatów w firmach zewnętrznych współpracujących z inwestorem. Dodatkowo powstanie około kilku tysięcy etatów w Orzeszu i okolicach, gdyż każda osoba zatrudniona przy wydobyciu węgla generuje szacunkowo cztery miejsca pracy w otoczeniu zakładu.

W perspektywie kilkunastu lat inwestycja przyniesie miastu wpływy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Po rozpoczęciu eksploatacji gmina z tytułu samej opłaty eksploatacyjnej, przy założonym wydobyciu, może liczyć na szacowaną kwotę 4,2 mln złotych rocznie. Lokalizacja siedziby firmy na terenie Orzesza pozwoli na pozostawienie podatków w mieście. W przyszłości szacowane wpływy do budżetu Orzesza z podatku PIT mogą wynieść nawet około 3,7 mln zł rocznie, a z podatku CIT około 2,3 mln zł rocznie. Każdego roku do kasy Orzesza wpłynie szacunkowo ponad 10 mln zł, czyli około 20 proc. obecnego budżetu, wspierając w ten sposób lokalny rozwój.

Wnioski z pracy specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jednoznacznie potwierdzają, istnienie pokładów węgla zalegających w złożu „Żory-Suszec 1” o miąższości nie przekraczającej 2,5 metra. Takie parametry oznaczają dużo większy poziom bezpieczeństwa dla obszarów na powierzchni. Badania przeprowadzone w ramach procesu uzyskiwania koncesji Ministra Środowiska potwierdziły również, że ze względu na strukturę geologiczną, jak i położenie względem złoża, eksploatacja węgla nie będzie miała wpływu na złoża soli znajdujące się w sąsiedztwie planowanego obszaru wydobycia.

Silesian Coal szczególną wagę przywiązuje do aspektów środowiskowych i ochrony powierzchni. Inwestor odstąpił od wydobycia węgla z pokładów znajdujących się na głębokości mniejszej niż 600 metrów, a także od tych występujących na terenie o zagrożeniu stosunków wodnych na powierzchni. W złożonej dokumentacji środowiskowej Silesian Coal zapewnił, że będzie prowadzić odpowiedzialną i unormowaną przepisami prawa politykę ochrony powierzchni.

Obecnie trwa proces mający na celu uzyskanie przez spółkę koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu. W 2015 roku Minister Środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1”, a Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach zaopiniował Projekt Zagospodarowania Złoża. Aktualnie trwa procedura wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Inwestycję w Orzeszu realizuje polska spółka Silesian Coal, która w 2016 roku została przekształcona w spółkę akcyjną, gwarantując tym samym najwyższy stopień przejrzystości procesu inwestycyjnego. Prezesem spółki jest dr inż. Jerzy Markowski – budowniczy i były dyrektor Kopalni „Budryk” w Ornontowicach, a następnie Wiceminister Gospodarki i Senator RP.