Polski Ład niekorzystny dla górników?Związek Zawodowy Górników w Polsce wystosował list do ministra finansów w sprawie Polskiego Ładu. Jak podkreślają górnicy, nowe przepisy spowodują obniżenie wynagrodzeń w górnictwie.

„Związek Zawodowy Górników w Polsce zwraca uwagę, że systemy wynagradzania stosowane w górnictwie są bardzo skomplikowane i charakteryzują się dużą liczbą elementów nieperiodycznych, takich jak nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, Barbórki, premie i inne. Z powyższych względów wprowadzona przez ustawodawcę tzw. „ulga dla klasy średniej”, której celem jest ochrona przed nadmiernym obciążeniem podatkowym pracowników, w przypadku pracowników górnictwa węgla kamiennego nie spełni swojej roli. Pracownik, który będzie korzystał comiesięcznie
z ulgi może utracić ją w całości w związku z wypłatą Barbórki, nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej czy premii, jeśli jego roczne wynagrodzenie przekroczy wskazany w ustawie próg nawet o niewielką kwotę” – czytamy w piśmie.

Zdaniem ZZG trudno uznać za zgodne z zasadami współżycia społecznego obniżanie wynagrodzeń górnikom, którzy świadczą prace w warunkach szczególnie uciążliwych szkodliwych i niebezpiecznych, nierzadko z narażeniem własnego życia i zdrowia. „Nadto zastosowany mechanizm przyznania ulgi jest niesprawiedliwy i krzywdzący pracowników, którzy przekraczając, nawet o minimalną kwotę, ustawowy próg, utracą całą ulgę. Wobec powyższego wnioskujemy o dokonanie takich zmian przepisów podatkowych, które zagwarantują, że wynagrodzenia pracowników górnictwa nie ulegną obniżeniu, a nadto, że przekroczenie przez pracownika progu dochodowego nie spowoduje utraty prawa do ulgi dla klasy średniej – podkreślono w piśmie.