Background

FAQ

Tak, nasza inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla zabudowań w Orzeszu. Planowane wydobycie węgla będzie prowadzone na terenie gminy Orzesze wyłącznie pod terenami niezamieszkałymi. Inwestor, na wniosek Burmistrza Orzesza Pana Mirosława Blaskiego, wyłączył z zakresu pracy zasoby złoża znajdujące się bezpośrednio pod obszarami zabudowanymi. Zdecydowano, że teren pod zabudową osiedli w Królówce i Zgoniu zostanie otoczony filarem ochronnym, który zagwarantuje bezpieczeństwo terenów zamieszkanych. W wyniku tych decyzji wydobycie węgla przebiegać będzie jedynie pod lasami, nieużytkami, łąkami oraz polami.
Nie, szyb wentylacyjny nie powstanie w Królówce, Zgoniu ani Woszczycach. Uniemożliwia to uskok, który stanowi granicę eksploatacji złoża i wyłącza praktycznie rejon Królówki z obszaru wydobycia węgla. Celem strategicznym inwestora jest uniknięcie budowy nowego szybu wentylacyjnego. Jeśli będzie jednak konieczne postawienie nowego szybu, to nie będzie on zlokalizowany w północnej części złoża „Żory-Suszec 1”, obejmującej Woszczyce, Królówkę i Zgoń. W przypadku takiej konieczności, ewentualne plany będą dostępne i konsultowane ze wszystkimi stronami.
Nie będzie wpływu wydobycia na powierzchnię. Złoże w Orzeszu położone jest na głębokości od 600 do 1000 metrów. Zgodnie z teorią Budryka-Knothego, która powstała na podstawie obserwacji terenów Górnego Śląska, wydobycie węgla na głębokości poniżej 600 metrów pozwala wyeliminować zagrożenia dla terenów na powierzchni i oznacza, że ewentualny wpływ na powierzchnię to obniżenie terenu o kilkadziesiąt centymetrów rocznie. Obserwacje prowadzone na całym świecie wykazują znikomy wpływ wydobycia na tereny na powierzchni, gdy prace prowadzone są poniżej 400 m. Dodatkowo pokłady węgla w Orzeszu są cieńsze od tradycyjnych. Ich grubość nie przekracza dwóch i pół metra. Takie właściwości oznaczają dużo większy poziom bezpieczeństwa dla obszarów na powierzchni niż w innych kopalniach.
Oczywiście, na każdym etapie prowadzonej inwestycji mieszkańcy Orzesza oraz władze samorządowe będą mieli dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji na temat prac prowadzonych w projekcie Pokłady Przyszłości – Projekt Górniczy „Orzesze”. Dostępna jest aplikacja opracowana przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, która pozwala dokładnie określić jaki wpływ na powierzchnię może mieć prowadzone wydobycie. Każdy z mieszkańców Orzesza będzie mógł sprawdzić oddziaływanie dla wskazanego przez siebie terenu.
W Orzeszu nigdy nie będzie wydobycia węgla pod domami. Eksploatacja odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy Plan Ruchu, który co 2 lata jest uzgadniany przez inwestora z władzami samorządowymi, stanowiąc tym samym najpewniejsze zabezpieczenie dla społeczności lokalnej. Naruszenie tej zasady jest równoznaczne z utratą koncesji i stratą wszelkich poniesionych przez inwestora nakładów.
Nie istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia lub zanieczyszczenia zlewni wód rzeki Odry, ani Wisły. W złożonej dokumentacji środowiskowej inwestor zaplanował budowę całościowego systemu odprowadzania wód z obszaru prowadzonego wydobycia. Gwarantuje to brak wpływu eksploatacji na działy wodne rzek Odry i Wisły.
Tak, na terenie gminy Orzesze inwestor ograniczył wydobycie jedynie do pokładów węgla poniżej 600 metrów. Oznacza to, że ewentualny wpływ na powierzchnię to obniżenie terenu o kilkadziesiąt centymetrów rocznie, które nie będzie miało wpływu na roślinność.
Wydobycie węgla w Orzeszu będzie miało neutralny wpływ na złoża soli, występujące w odległości 2,5 kilometra od planowanego obszaru wydobycia. Wyraźne granice złoża soli znane są dokładnie z dokumentacji geologicznej oraz map geośrodowiskowych Państwowego Instytutu Geologicznego. Dla porównania warto przytoczyć przykład czynnej kopalni Bolesław Śmiały, pod której złożami węgla zalegają obfite pokłady solne, a mimo to, w wyniku wydobycia surowca, sól nie ulega rozpuszczeniu i w żaden sposób nie zagraża mieszkańcom Łazisk.
Planowane wydobycie nie stanowi zagrożenia dla obiektów kultury materialnej wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty kultury materialnej wpisane do rejestru zabytków, tj. Dwór Szczepańskich, krzyż przydrożny w Woszczycach przy ul. Suszeckiej, figura św. Jana Nepomucena w Woszczycach przy ul. Długosza oraz krzyż przydrożny i zespół zabudowy kościoła św. Piotra i Pawła w Woszczycach zlokalizowane są poza projektowanym obszarem górniczym i jednocześnie poza zasięgiem prognozowanych wpływów.

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w kopalni?