Pokłady Przyszłości – Projekt Górniczy „Orzesze” to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie projektów inwestycyjnych w polskim górnictwie.

Celem inwestycji jest wydobycie węgla kamiennego ze złoża “Żory-Suszec 1” w Orzeszu, bez konieczności budowy nowej kopalni. Wykorzystana zostanie istniejąca już infrastruktura poprzez udostępnienie złóż od strony istniejącej kopalni. Projekt jest wynikiem strategii Silesian Coal, która zakłada zaangażowanie prywatnych inwestorów z sektora górnictwa węglowego, we współpracy z podmiotami publicznymi. Plan w obecnej fazie rozwoju nie przewiduje kupna istniejących kopalni. Inwestycja zakłada optymalne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz maksymalną automatyzację procesu wydobywczego, która zapewni bardzo wysoką wydajność pracy i będzie bezpieczna dla terenów sąsiadujących z inwestycją.

Planowana roczna eksploatacja wynosi 3 mln ton netto

Zasoby węgla kamiennego w złożu „Żory-Suszec 1”, udokumentowane w trakcie przeprowadzonych badań geologicznych, położone są na głębokości od 620 do 1050 metrów. Planowana roczna eksploatacja wyniesie 3 mln ton węgla netto, co pozwoli inwestorowi na wydobywanie złóż przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Inwestor, na wniosek Burmistrza Orzesza inż. Mirosława Blaskiego, ograniczył wydobycie do terenów niezabudowanych, a dodatkowo do pokładów węgla leżących wyłącznie poniżej 600 metrów, co gwarantuje minimalny wpływ na obszary znajdujące się na powierzchni.

Realizacja projektu Pokłady Przyszłości – Projekt Górniczy „Orzesze” pozwoli przez następnych kilkadziesiąt lat stworzyć w Orzeszu ponad 700 nowych miejsc pracy przy eksploatacji złoża oraz 1000 etatów w firmach zewnętrznych współpracujących z inwestorem. Dodatkowo powstanie około kilku tysięcy etatów w Orzeszu i okolicach, gdyż każda osoba zatrudniona przy wydobyciu węgla generuje około cztery miejsca pracy w otoczeniu zakładu.

W perspektywie kilkunastu lat inwestycja przyniesie miastu wpływy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Po rozpoczęciu eksploatacji gmina z tytułu samej opłaty eksploatacyjnej, przy założonym wydobyciu, może liczyć na kwotę 4,2 mln złotych rocznie. Lokalizacja siedziby firmy na terenie Orzesza pozwoli na dodatkowe wpływy z tytułu podatków do budżetu miasta, które w przyszłości mogą wynieść nawet około 3,7 mln zł rocznie z podatku PIT, czy 2,3 mln zł rocznie z podatku CIT. Każdego roku do kasy Orzesza wpłynie szacunkowo kwota ponad 10 mln zł, co stanowi około 20 proc. obecnego budżetu, umożliwiając rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i infrastrukturalnych.

Każdego roku do kasy Orzesza wpłynie szacunkowo ponad 10 mln zł

Wyniki pracy specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jednoznacznie potwierdzają istnienie pokładów węgla w złożu „Żory-Suszec 1” o miąższości nie przekraczającej 2,5 metra. Takie parametry oznaczają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla terenów znajdujących się w pobliżu inwestycji. Badania przeprowadzone w ramach procesu ubiegania się o koncesję Ministra Środowiska potwierdziły również, że ze względu na strukturę geologiczną, jak i położenie względem złoża, eksploatacja węgla nie będzie miała wpływu na złoża soli znajdujące się w sąsiedztwie planowanego obszaru wydobycia.

Szczególną wagę przywiązujemy do aspektów środowiskowych i ochrony powierzchni

Silesian Coal szczególną wagę przywiązuje do aspektów środowiskowych i ochrony obszarów znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Inwestor odstąpił od wydobycia węgla z pokładów znajdujących się na głębokości mniejszej niż 600 metrów, a także eksploatacji złóż tam, gdzie mogło by spowodować zagrożenia dla stosunków wodnych na powierzchni. W złożonej dokumentacji środowiskowej Silesian Coal zapewnił, że będzie prowadzić odpowiedzialną i unormowaną przepisami prawa politykę ochrony obszarów na których planuje inwestycje.

Obecnie trwa proces mający na celu uzyskanie przez spółkę koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu. W 2015 roku Minister Środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1”, a Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach zaopiniował Projekt Zagospodarowania Złoża. Aktualnie trwa procedura wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Inwestycję w Orzeszu realizuje polska spółka Silesian Coal, która w 2016 roku została przekształcona w spółkę akcyjną, gwarantując tym samym najwyższy stopień przejrzystości procesu inwestycyjnego.